سلام

درمانگران با هدف اطلاع رسانی در عرصه سلامت ودرمان راه اندازی شده است.

نظرات.پیشنهادات و سوالات خودرادراین زمینه برای ما بفرستید.

با احترام

دکتر باهوش